CAT Behandelovereenkomst

CAT - behandelovereenkomst

Volledige naam cliënt:

 

Volledige naam CAT-therapeut: Tessa Haenbeukers – Franssen

Luciditeit Psychosociale Natuurgeneeskunde

  Door ondertekening van dit document erkennen CAT-therapeut en cliënt:

 • dat uw therapeut, Tessa Haenbeukers – Franssen is aangesloten bij beroepsvereniging ‘CAT’ en zich daarmee committeert te handelen volgens de CAT-regelgeving
 • dat de cliënt in behandeling gaat bij de CAT-therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven
 • dat de cliënt op de hoogte is van de door de CAT-therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de hoogte is van het door de CAT-therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een inschatting is)
 • dat de client ervan op de hoogte is dat de CAT-therapeut werkt met ondersteunende natuurgeneeskundige producten. De tarieven van de geadviseerde natuurgeneeskundige producten komen bovenop het behandeltarief
 • dat de CAT-therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening
 • dat beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden
 • dat beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht
 • de cliënt wordt verzocht geen koffie twee uur voor de behandeling te gebruiken
 • dat de cliënt zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht
 • dat, indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de CAT-therapeut in, de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te ondertekenen waarin cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT-therapeut te beëindigen
 • dat de behandeling door de CAT-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet
 • dat de cliënt op de hoogte is van het bestaan van een klachtenprocedure en zich bij klachten kan wenden tot de geschillencommissie waarbij de CAT-therapeut is aangesloten
 • dat indien kinderen jonger zijn dan zestien jaar, beide ouders schriftelijk toestemming voor de behandeling geven en daarmee tot vastlegging van gegevens in een dossier
 • dat de cliënt de therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat
 • dat de cliënt ervan op de hoogte is dat betaling contant of betaalverzoek geschiedt. De cliënt ontvangt een factuur
 • dat de cliënt ervan op de hoogte is dat de CAT-therapeut een cliëntdossier bijhoudt
 • dat de CAT-therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overeenkomstig de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur
 • dat de cliënt een kopie kan vragen van het cliëntendossier dat op hem betrekking heeft
 • dat de cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op hem betrekking  heeft,  kan eisen en de CAT- therapeut wettelijk verplicht is hieraan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridisch) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak

Plaats:                                    Datum:

 

Handtekening cliënt:

 

 

Plaats:                                    Datum:

 

Handtekening behandelaar:

 

 

%d bloggers liken dit: