Behandelovereenkomst

Luciditeit - behandelovereenkomst

Volledige naam cliënt:

Cliëntnummer:

Volledige naam CAT-therapeut: Tessa Haenbeukers – Franssen

Luciditeit Psychosociale Natuurgeneeskunde

Door ondertekening van dit document erkennen therapeut en cliënt:

 • dat uw therapeut, Tessa Haenbeukers – Franssen is aangesloten bij beroepsvereniging ‘CAT’ en zich daarmee committeert te handelen volgens de CAT-regelgeving
 • dat de cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven
 • dat de cliënt op de hoogte is van de door de therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de hoogte is van het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een inschatting is)
 • dat de cliënt ervan op de hoogte is dat de therapeut werkt met ondersteunende natuurgeneeskundige producten. De tarieven van de geadviseerde natuurgeneeskundige producten komen boven op het behandeltarief
 • dat de therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een arts, indien de cliënt klachten heeft die moeten worden gediagnosticeerd door een arts en -indien deze dat nodig acht- moeten worden behandeld door de reguliere geneeskunde
 • dat de therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut met een andere specialisatie indien dit de behandeling ten goede komt
 • dat de therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut als de behandeling niet kan worden voortgezet wegens ziekte of een andere bijzondere omstandigheid
 • dat beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden
 • dat beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt, indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht
 • dat de cliënt zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht
 • dat de behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet
 • dat de cliënt een kopie kan vragen van het cliëntdossier dat op hem / haar betrekking heeft
 • dat de cliënt vernietiging van het cliëntdossier dat op hem / haar betrekking  heeft,  kan eisen en de therapeut wettelijk verplicht is hieraan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridisch) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak
 • dat de cliënt op de hoogte is van het bestaan van een klachtenprocedure en zich bij klachten kan wenden tot de geschillencommissie waarbij de CAT-therapeut is aangesloten
 • dat indien kinderen jonger zijn dan zestien jaar, beide ouders schriftelijk toestemming voor de behandeling geven en daarmee tot vastlegging van gegevens in een dossier
 • dat de cliënt de therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat
 • dat de cliënt een factuur ontvangt via mail en ervan op de hoogte is dat betaling via internetbankieren (evt. betaalverzoek) geschiedt.
 • dat de cliënt ervan op de hoogte is dat de therapeut een cliëntdossier bijhoudt
 • dat de therapeut dit cliëntdossier behandelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overeenkomstig de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur

Datum:

 

Handtekening cliënt:

 

Plaats:

 

Handtekening behandelaar:

 

%d bloggers liken dit: